Download algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden en voorwaarden inclusief richtlijnen verhuur Opblaasfiguren
van Feest en Versier, gevestigd te Nijverdal versie oktober 2017

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Feest en Versier. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Feest en Versier. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. De verhuurvoorwaarden en richtlijnen zijn van toepassing op alle artikelen (opblaasfiguren en –objecten) die door Feest en Versier worden verhuurd.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, verhuur- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Feest en Versier behoudt zich het recht voor haar leverings- verhuur- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Feest en Versier erkend.

1.4 Feest en Versier garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Feest en Versier bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Feest en Versier zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Feest en Versier geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.  Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Europa in Euro`s of Brits pond en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit geldt echter niet voor door op uw verzoek vervaardigde artikelen en speciaal voor u bestelde producten. De termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Feest en Versier heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Feest en Versier. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Feest en Versier er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Feest en Versier, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Feest en Versier. Feest en Versier houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Feest en Versier respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Feest en Versier maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

6. Garantie

6.1 Feest en Versier garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2 De garantietermijn van Feest en Versier komt bij bepaalde producten overeen met de fabrieksgarantietermijn. Feest en Versier is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Feest en Versier) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Feest en Versier. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Feest en Versier schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Feest en Versier gegrond worden bevonden, zal Feest en Versier naar haar keuze of de geleverde zaken kostenloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Feest en Versier en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Feest en Versier) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Feest en Versier gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Feest en Versier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Feest en Versier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Feest en Versier in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Feest en Versier en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
6.7 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Feest en Versier zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Feest en Versier slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Feest en Versier gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen worden vermeld onder 'Aanbiedingen' en duren slechts een beperkte periode. Hierna kan het artikel voor een hogere prijs verkocht worden.

7.5 Feest en Versier kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Feest en Versier en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Feest en Versier op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Feest en Versier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto‘s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Feest en Versier gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

9.2 Eigen gemaakte afbeeldingen, foto's, tekeningen zijn eigendom van Feest en Versier en mogen niet gebruikt worden door derden tenzij met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Feest en Versier.


Voorwaarden inclusief richtlijnen verhuur Opblaasfiguren en looppakken
 
 

 • Afhalen en retourneren 6 dagen in de week op afspraak of na overleg met verhuurder;
 • Reservering is gewenst om teleurstelling te voorkomen. Reserveren kan uitsluitend online via www.feestenversier.nl op de website. U dient de verhuurvoorwaarden inclusief extra richtlijnen en voorwaarden te accorderen en te accepteren;
 • Bij annulering tot 2 weken voor de verhuurdatum is opdrachtgever 35% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tot 1 week voor de verhuurdatum is opdrachtgever 45% van de huursom verschuldigd.

Bij annulering tot 3 dagen voor de verhuurdatum is opdrachtgever 60% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering binnen drie dagen voor de verhuurdatum is opdrachtgever 75% van de huursom verschuldigd;
 

 • Het huurcontract gaat in bij het afhalen of afleveren van het gehuurde object, op dat moment dient u de huursom en de eventuele borg contant te voldoen;
 • Bij het te vroeg retourneren van het gehuurde object bent en blijft u toch de volledige huursom verschuldigd;
 • Na afloop van de huurperiode brengt u het gehuurde object in goede staat op de afgesproken datum en tijd weer retour. Bij te laat retourneren rekenen wij de daghuur aan u door;
 • Bezorgen: wij brengen en halen het gehuurde object. De kosten bedragen € 0,50 per kilometer met een minimum van € 10,--.
 • Opblaasfiguren worden verhuurd inclusief blower, spandoek, bevestigingsmateriaal;
 • Het gehuurde object dient compleet, droog, schoon en netjes ingepakt en in dezelfde goede staat te worden geretourneerd. Indien aan het gehuurde object onverhoopt schade is ontstaan, dient u dit direct aan ons te melden;
 • De huurder is aansprakelijk voor schade die is toegebracht aan het gehuurde object tijdens de huurperiode. De schade kan bestaan uit reparatiekosten met als maximum de vervangingswaarde;
 • Huurder wordt verzocht om voorzorgmaatregelen te treffen om schade aan het verhuurde object te voorkomen, denk hierbij aan storm, sneeuw en vandalisme;
 • Alle kosten ontstaan door diefstal, vermissing  en zoekraken e.d. van het gehuurde object zijn voor rekening van de huurder;
 • Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde object te verhuren of uit te lenen aan derden;
 • De huurder kan Feest en Versier op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze verhuurde objecten;
 • Wij vragen geen borg, maar wel naar een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en uw goede zorg;
 • In bijzondere situaties (verhuur Skydancers en Levende Abraham/Sarah) vragen wij wel een borg van € 50,--;
 • Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Wij gaan uit van kalenderdagen en het gehuurde object  dient vóór 17.45 uur terug bij Feest en Versier te zijn op de laatste dag van de verhuur. Op last van de gemeente Hellendoorn moet ons bedrijf op zondag en na 18.30 uur gesloten zijn.

Extra voorwaarden opblaasfiguren
 

 • Neem de bijgeleverde instructiekaart goed door voordat u het opblaasfiguur opzet;
 • Zet het opblaasfiguur niet op of bij afgronden, wateren, zand of andere gevaarlijke plekken;
 • Zet het opblaasfiguur niet neer naast of op plekken waar het figuur schade kan oplopen zoals bij dakgoten, struiken, bomen en hekwerken;
 • Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten en afbreken van het opblaasfiguur;
 • Het is absoluut niet toegestaan om het opblaasfiguur te beplakken en/of te beschrijven;
 • De huurder heeft de plicht het opblaasfiguur bij harde wind (windkracht  5 of meer) binnen te halen;
 • Bij vermissing en of beschadiging van haringen, transporttas, spandoek, blower e.d. dient u de schade te vergoeden;
 • De bijbehorende blower en grondzeil dient u apart van de transporttas te vervoeren.

 
Extra voorwaarden Levende Abraham/Sarah in looppakken
 

 • Neem de bijgeleverde instructiekaart goed door voordat u in het looppak stapt;
 • Loop met het looppak niet langs afgronden, wateren, zand of andere gevaarlijke plekken;
 • Loop met het looppak niet langs plekken waar het looppak schade kan oplopen zoals bij struiken,bomen,hekwerken, scherpe hoeken e.d.;
 • Zorg dat degene in het looppak altijd wordt begeleid, degene in het looppak heeft beperkt zicht;
 • Lees voor het opladen van de batterij de bijgeleverde instructie goed door;
 • Het is absoluut niet toegestaan om het looppak te beplakken en/of te beschrijven;
 • Bij vermissing en of beschadiging van oplader, batterij, transporttas, ingebouwde blower e.d. dient u de schade te vergoeden;
 • U dient het bijgeleverde haarnetje vanwege hygiëne te dragen;
 • Wees alert op schade door sigaretten,sigaren e.d. van omstanders;
 • Het is absoluut verboden om te roken in het looppak.